پایگاه اطلاع رسانی پرستاری
تبليغات سايت

مشخصات داوطلبین تنکابن

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

مدرک تحصیلی

1

آدر آرمونژاد

حسن

147

کاردان اتاق عمل

2

فرخنده خداوردی

محمد

338

لیسانس پرستاري

3

زرین دخت شیرودی

مرتضی

12

فوق دیپلم اتاق عمل

4

سیمین عرب

غلامحسین

775

فوق لیسانس  پرستاري

5

ثریا حیدری

محمد حسین

4

لیسانس پرستاري

6

سکینه رمضانی

علی اکبر

16

لیسانس پرستاري

7

آرزو قمری

مختار

11157

لیسانس پرستاري

8

مهناز خراسانی

ناصر

397

لیسانس  پرستاري

9

خدیجه کردی

یداله

6446

لیسانس پرستاري

10

فرحناز یوسف نصیری

محسن

178

لیسانس پرستاري

11

الهام عطایی

اسحاق

1339

کاردان اتاق عمل

12

لیلا برکم

رحیم

4763

کاردان اتاق عمل

13

زهرا دلسوز مقدم

حسن

42

دیپلم

 

مشخصات داوطلبین قائمشهر 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

مدرک تحصیلی

1

حسین اعتصامی

علی

1136

لیسانس پرستاری

2

اختر الملوک گلزاردهنر

اسماعیل

153

لیسانس پرستاری

3

صادق صفائی کوچکسرائی

نوروز علی

1183

لیسانس پرستاری

4

فرخنده قلعه نوخشتی

محمد

3020

دیپلم بهیاری

5

محراب بائی

غلامرضا

1031

دیپلم بهیاری

6

نعمت اله رمضانیا

خان آقا

489

لیسانس پرستاری

7

جواهر صمدائی

حشمت اله

9

لیسانس پرستاری

8

حسن حاجیان پاشاکلائی

ابراهیم

324

لیسانس پرستاری

9

بهزاد کوچک زاده

عزیز اله

853

لیسانس پرستاری

10

مرتضی اسدنیا کشتلی

مشهدی آقا

118

كاردان هوشبري 

 

مشخصات داوطلبین رامسر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

مدرک تحصیلی

1

ام البنین تکاسی

عباس

2802

پرستار

2

شهناز ذوقی

نقد علی

26

//

3

بلقیس لاریجانی

عباس

2

//

4

حسن عسگری مقدم

حسین

7

//

5

مرتضی کریمی

محمد رحیم

182

پرستار

6

کلثوم نیک پور

رجبعلی

132

//

7

شهلا نوروزی

محمد

104

//

8

حلیمه فتوکیان

سید حسین

408

//

9

معصومه متولی شهرستانی

رضا

37

//

10

فضه سلمایان

رمضامنعلی

1101

//

11

فرحناز خدادی

داود

102

//

12

زینب مرادخانی

بهاءالدین

6

بهیار

 

 

مشخصات داوطلبین بابل

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

مدرک تحصیلی

1

حسن بابانیا بازیگری

محمد علی

654

کارشناس پرستاری

2

اصغر پور محمدی

محمد حسن

631

//

3

نادعلی قربانپور لندی

امامقلی

8180

کارشناس پرستاری

4

سید محسن محسنی پور

میر بابا

19

دیپلم بهیاری

5

اشرف السادات شعائری

سید مراد

1807

کارشناس پرستاری

6

عبدالجواد ابراهیمی

حسینعلی

4943

دیپلم بهیاری

7

معصومه علی نزاد کمانگر

علی

429

کارشناس پرستاری

8

محمد رضا عظیمی امیری

شعبانعلی

93

کارشناس پرستاری

9

عبدالله گلی روشن

رمضان

1715

کارشناس پرستاری

10

سیده بتول بشیری ابراهیمیان 

سید عسگری 

406

کارشناس پرستاری

11

جمع اله یوسف نژاد کبریا

برارجان

11

دیپلم بهیاری

12

رضوانه میرزایی

حسین

1

کارشناس پرستاری

13

سیده ساره محمدی

سید علی اصغر

16

کارشناس پرستاری

14

سید حسن میر کاظمی عیزی

میر آقا

1805

کارشناس پرستاری

15

پروین عزیز نژاد روشن

فتح الله

15

کارشناس ارشد پرستاری

16

زین العابدین طهماسبی کتابی 

طهماسب

418

کارشناس پرستاری 

17

فاطمه نقلیلی

شعبانعلی

629

کارشناس ارشد پرستاری

 

 

مشخصات داوطلبین ارومیه 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل تولد

مدرک تحصیلی

1

مهدی سرخوش

محمد علی

504

سیه چشمه

پرستار

2

مهدی ولیزاده ایدنلو 

رحیم

1155

ارومیه

کاردان هوشبری

3

سیمین اباطیلو

غفار

31994

خوی

پرستار

4

حسین وفایی راد

ابراهیم خلیل

12

ماکو

پرستار

5

ناصر دوز چی زاده

محمد

453

خوی

پرستار

6

جاوید بهنام فراجه لو

لطفعلی 

109

ارومیه

پرستار

7

 هادی رضا زاده

محمد

51

ارومیه

کاردان هوشبری

8

امیربابا زاده تیمور لو

حسین

270

ارومیه

بهیار

9

عفت ذقیان

عزیز

309

بهبهان

پرستار

10

سیما نادری

حمید

889

ارومیه

پرستار

11

حمید فرجی

عبدالله

1746

شبستر

پرستار

12

آرام فیضی

حسن

487

ارومیه

دکترای پرستاری

13

شمس الدین شمسی

حسین

527

ارومیه

ارشد پرستاری

14

وحید نصیری

محمد حسین

86

تکاب

بهیار

15

عبدالله نصرتی

غلامعلی

77

مهاباد

تکنسین اتاق عمل

16

حسن رفیعی لک

محمد علی

817

ارومیه

ارشد پرستاری

17

رعنا احسانی

محمد علی

1313

//

پرستار

18

جعفر کارگر

اسد الله

230

//

پرستار

 

مشخصات داوطلبین خوی 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل تولد

مدرک تحصیلی

1

میر محمد سید موسوی 

میر هاشم

1431

خوی

پرستار

2

اصغر غنی یارلو

سلمان

692

خوی

کاردان اتاق عمل

3

حسین متعارفی

اصغر

1060

سلماس

ارشد پرستاری

4

یعقوب امامی

ابراهیم

93

خوی

ارشد پرستاری

5

لیلا مختاری

حسین

45278

خوی

پرستار

6

محمد بابا لو

مصطفی

236

خوی

بهیار

7

حمید علیلو

عباس

2

خوی

بیهار

8

پرویز کیانی

عبدالله

171

خوی

پرستار

9

زیبا هوسکار

اسمعیل

892

خوی

//

10

 عبدا... خرمی مارکانی

ابراهیم

2235

چایپاره

ارشد پرستاری

11

معصومه پورحاجی

اسم خان

11

خوي

پرستار

12

نصیب مسلم زاده

مجید

3

سلماس

//

13

حسن حسین زاده

محمد

238

ماكو

//

14

محمود خاکی خویی

عباس

880

خوي

//

15

سکینه زنده دل

محمد حسین

7-004291-505

جلفا

//

16

مریم درخشانی

حسن

14

اروميه

//

17

معصومه صلح جو

صفر

1320

خوی

//

18

معصومه قره محمدی

حسین

1099

خوی

بهیار

19

محمد باقر نادر علي

محمد

782

خوی

ارشد پرستاری

20

حسین حبیب زاده

اسماعیل

1220

خوی

//

 

 

 

مشخصات داوطلبین مهاباد 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

محل تولد

مدرک تحصیلی

1

خالد محمد بایزیدی

ابوبکر

405

مهاباد

بهیار

2

محمد کریمی

احمد

19384

مهاباد

پرستار

3

علی خضری

ابراهیم

6623

سردشت

//

4

نسرین میر عزیزی

حیدر

19667

مهاباد

//

5

ایران غریب

اسماعیل

21327

مهاباد

//

6

نسرین ساوجبلاغچی

حامد

52

نقده

//

7

نوشین بابانزاده

جعفر

50191

ارومیه

//

8

سیران نعلبندی

احمد

1272

مهاباد

//

9

صلاح الدین حسنی آذر پور

حسن

526

//

//

10

شمس رسولی

رحمت الله

567

//

//

11

شوانه منصوری

عبدالوهاب

681

//

کاردان هوشبری

12

کمال مهر پاک

اسماعیل

256

//

بهیار

13

آمینه سازواری

کریم

214

مهاباد

پرستار

14

گل خاطر ایرانی

رحمان

15354

مهاباد

بهیار

15

زهره محمدیانی

محمود

5100

سردشت

پرستار

16

پرویز معروف زاده

ابراهیم

4503

سردشت

//

17

کمال ستوده

قادر

19904

مهاباد

//

18

معصومه یوسفی

حسن

1330

نقده

//

19

منوچهر بایزیدی

محمد

240

مهاباد

بهیار

20

ابوبکر نشاطي خرم

اسماعیل

6689

پیرانشهر

پرستار

21

رقیه ولی پور

عباس

3639

پیرانشهر

//

22

معصومه خضری

عزیز

120

//

//

23

عثمان وسوی دلاوان

مصطفی

469

//

//

24

سلیمان آسیابان

عبداله

4991

بوکان

//

 اشتراک گذاري در فيسبوکاشتراک گذاري در گوگل پلاساشتراک گذاري در توييتراشتراک گذاري در ياهواشتراک گذاري در لينکدين
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید